ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងតាម

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: :089-714-601(Cellcard) / 069-714-601(Smart)

បើកពីម៉ោង 9:00am ~ 6:00pm (ម៉ោងធ្វើការ)

Address:No.29 St.232⊥125 , Sangkat Veal Vong,Khan 7Makara, Phnom Penh Cambodia

E-mail:info@jbc19.com

Facebook : JBC Beauty