ជំរុះរោមបុរស

☆☆ អត្ថប្រយោជន៍ ☆☆

Ⅰ. វាគឺងាយស្រួលក្នុងកាជម្រុះរោមធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាស្បែក។

contents03_img01.png

Ⅱ.ការជម្រុះរោមចេញត្រូវបានរចនាឡើងដោយសេរី។

sec01_02.png

Ⅲ.ការកាត់បន្ថយរោមនៅលើរាងកាយធ្វើអោយអ្នកទទួលបាននូវអារម្មណ៍នៃភាពស្រស់ស្រាយ។

troubles_02.jpg

☆☆  មុននិងក្រោយ  ☆☆

B&A 3.JPG

B&A 4.JPG

☆☆ ដំណាក់កាលជំរុះរោម ☆☆

☆☆ តំលៃ  ☆☆