ជំរុះរោមនារី

【គុណសម្បត្តិ】

Ⅰ.ប្រសិនបើយើងធ្វើការជំរុះដោយម៉ាស៊ីនយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការជំរុះដោយខ្លួនឯងទៀតនោះទេ។

Ⅱ.ប្រសិនបើយើងធ្វើការជំរុះដោយម៉ាស៊ីនយើងនឹងអាចទទួលបានស្បែកស្អាត់ជារៀងរហូត

【មុននិងក្រោយ】

B&A 1.JPG

【ដំណាក់កាលជំរុះរោម 】

【តំលៃ 】